Заочные шахматы Беларуси

corrchess-by.com

№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750286 Korolev Alexandr 31 2516
2 750087 SIM Blitsko Boris 309 2508
3 750227 SIM Ulasevich Sergei 213 2484
4 750242 CCM Astroukh Vitaly 85 2478
5 750235 SIM Malashenkov Alexei 319 2477
6 750037 GM Lybin Dmitry 165 2456
7 750046 SIM Shablinsky Mikhail 610 2454
8 750186 IM Shetko Leonid 292 2448
9 750229 IM Osipov Anatoly 300 2441
10 471878 IM Primakov Vasily 291 2434
11 750093 IM Rynkevich Sergey 288 2423
12 750251 CCM Bakulin Yury 128 2406
13 471926 Bulgakov Alexandr 48 2400
14 750163 CCM Lemutov Igor 357 2399
15 750213 CCM Agrafenin Andrey 121 2393
16 750083 SIM Dubko Vladislav 223 2391
17 750089 CCM Skvira Ivan 458 2383
18 750091 CCM Visloguzov Vadim 324 2383
19 750193 CCM Moskalyov Victor 229 2381
20 750253 LGM Kozenko Tatyana 126 2360
21 759004 CCM Shchemelev Petr 284 2357
22 750070 CCM Yanushevsky Nikolay 195 2355
23 149211 CCM Krutous Anatoly 453 2342
24 750222 CCE Bondarenko Yury 230 2334
25 750117 CCE Dailido Sergey 299 2328
26 750141 CCE Sutkalenko Dmitry 362 2316
27 750176 CCE Makeev Victor 256 2315
28 750197 CCM Zhdanenia Konstantin 213 2310
29 750233 CCE Klim Anatoly 217 2309
30 750226 CCE Naumenko Alexander 206 2304
31 750209 Tolstik Alexandr 248 2302
32 750259 Maslakov Gennady 80 2300
33 750281 Litvinenko Alexandr 32 2273
34 750034 CCE Matsukevich Vladimir 157 2269
35 750218 Khodoskin Dmitry 116 2268
36 750128 CCE Saevich Yury 394 2253
37 750244 Prokopenko Alexandr 83 2238
38 750264 Bichik Aleksandr 42 2234
39 750211 Malkov Alexey 175 2219
40 750282 Veretennikov Vladimir 30 2209
41 750294 Balabolov Yahor 33 2189
42 750214 Bolenkov Vladimir 125 2147
43 750121 Rusak Alexandr 111 2103
44 750182 Volkov Igor 103 2070
45 750217 Beday Anatoly 85 2029
46 750232 Banshchikov Valery 159 1985
47 471850 Lysovsky V. 108 1953
48 750248 Duma Leonid 57 1865
49 750140 Ksenzov Petr 101 1827
50 750125 Khokhlova Galina 146 1702
51 750290 Drobyshevsky Vasily 33 1630
№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750286 Korolev Alexandr 31 2516
2 750087 SIM Blitsko Boris 306 2508
3 750227 SIM Ulasevich Sergei 210 2480
4 750242 CCM Astroukh Vitaly 80 2479
5 750235 SIM Malashenkov Alexei 316 2470
6 750037 GM Lybin Dmitry 165 2456
7 750046 SIM Shablinsky Mikhail 603 2456
8 750186 IM Shetko Leonid 292 2448
9 750229 IM Osipov Anatoly 297 2440
10 471878 IM Primakov Vasily 290 2434
11 750093 IM Rynkevich Sergey 288 2423
12 750251 CCM Bakulin Yury 119 2400
13 471926 Bulgakov Alexandr 47 2400
14 750163 CCM Lemutov Igor 354 2399
15 750213 CCM Agrafenin Andrey 121 2393
16 750083 SIM Dubko Vladislav 219 2389
17 750089 CCM Skvira Ivan 450 2386
18 750193 CCM Moskalyov Victor 228 2381
19 750091 CCM Visloguzov Vadim 309 2378
20 759004 CCM Shchemelev Petr 279 2356
21 750253 LGM Kozenko Tatyana 120 2355
22 750070 CCM Yanushevsky Nikolay 193 2349
23 149211 CCM Krutous Anatoly 451 2335
24 750222 CCE Bondarenko Yury 221 2332
25 750117 CCE Dailido Sergey 297 2327
26 750141 CCE Sutkalenko Dmitry 357 2324
27 750176 CCE Makeev Victor 254 2310
28 750197 CCM Zhdanenia Konstantin 213 2310
29 750233 CCE Klim Anatoly 217 2309
30 750226 CCE Naumenko Alexander 206 2304
31 750259 Maslakov Gennady 80 2300
32 750209 Tolstik Alexandr 240 2286
33 750034 CCE Matsukevich Vladimir 135 2275
34 750218 Khodoskin Dmitry 113 2267
35 750128 CCE Saevich Yury 373 2259
36 750244 Prokopenko Alexandr 83 2238
37 750264 Bichik Aleksandr 42 2234
38 750211 Malkov Alexey 174 2225
39 750282 Veretennikov Vladimir 30 2209
40 750294 Balabolov Yahor 30 2171
41 750214 Bolenkov Vladimir 122 2148
42 750121 Rusak Alexandr 111 2103
43 750182 Volkov Igor 98 2045
44 750217 Beday Anatoly 83 2040
45 750232 Banshchikov Valery 159 1985
46 471850 Lysovsky V. 107 1958
47 750248 Duma Leonid 54 1878
48 750140 Ksenzov Petr 98 1837
49 750125 Khokhlova Galina 146 1702
50 750290 Drobyshevsky Vasily 33 1630

№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750087 SIM Blitsko Boris 304 2508
2 750242 CCM Astroukh Vitaly 63 2489
3 750227 SIM Ulasevich Sergei 208 2481
4 750235 SIM Malashenkov Alexei 311 2468
5 750046 SIM Shablinsky Mikhail 593 2458
6 750037 GM Lybin Dmitry 165 2456
7 750186 IM Shetko Leonid 286 2441
8 750229 IM Osipov Anatoly 292 2434
9 471878 IM Primakov Vasily 289 2429
10 750093 IM Rynkevich Sergey 283 2422
11 471926 Bulgakov Alexandr 47 2400
12 750163 CCM Lemutov Igor 345 2396
13 750213 CCM Agrafenin Andrey 121 2393
14 750251 CCM Bakulin Yury 116 2390
15 750083 SIM Dubko Vladislav 214 2386
16 750193 CCM Moskalyov Victor 223 2380
17 750091 CCM Visloguzov Vadim 294 2376
18 750089 CCM Skvira Ivan 439 2374
19 750253 LGM Kozenko Tatyana 115 2354
20 759004 CCM Shchemelev Petr 270 2352
21 750070 CCE Yanushevsky Nikolay 191 2349
22 750222 CCE Bondarenko Yury 216 2335
23 149211 CCE Krutous Anatoly 444 2330
24 750117 CCE Dailido Sergey 292 2327
25 750141 CCE Sutkalenko Dmitry 350 2326
26 750197 CCM Zhdanenia Konstantin 208 2315
27 750233 CCE Klim Anatoly 216 2314
28 750176 CCE Makeev Victor 252 2314
29 750226 CCE Naumenko Alexander 201 2308
30 750259 Maslakov Gennady 80 2300
31 750209 Tolstik Alexandr 239 2286
32 750218 Khodoskin Dmitry 113 2267
33 750034 CCE Matsukevich Vladimir 116 2258
34 750128 CCE Saevich Yury 350 2241
35 750244 Prokopenko Alexandr 83 2238
36 750264 Bichik Aleksandr 42 2234
37 750211 Malkov Alexey 173 2231
38 750282 Veretennikov Vladimir 30 2209
39 750214 Bolenkov Vladimir 121 2146
40 750121 Rusak Alexandr 111 2103
41 750217 Beday Anatoly 83 2040
42 750182 Volkov Igor 92 2035
43 750232 Banshchikov Valery 159 1985
44 471850 Lysovsky V. 107 1958
45 750248 Duma Leonid 54 1878
46 750140 Ksenzov Petr 98 1837
750125 Khokhlova Galina 146 1702
750290 Drobyshevsky Vasily 33 1630

№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750087 SIM Blitsko Boris 303 2509
2 750242 Astroukh Vitaly 54 2494
3 750227 SIM Ulasevich Sergei 204 2482
4 750235 SIM Malashenkov Alexei 300 2474
5 750046 SIM Shablinsky Mikhail 584 2462
6 750037 GM Lybin Dmitry 165 2456
7 750186 IM Shetko Leonid 281 2438
8 750229 IM Osipov Anatoly 282 2429
9 471878 IM Primakov Vasily 288 2429
10 750093 IM Rynkevich Sergey 283 2422
11 471926 Bulgakov Alexandr 45 2400
12 750163 CCM Lemutov Igor 340 2395
13 750213 CCM Agrafenin Andrey 120 2392
14 750083 SIM Dubko Vladislav 209 2390
15 750251 CCM Bakulin Yury 113 2384
16 750193 CCM Moskalyov Victor 213 2376
17 750091 CCM Visloguzov Vadim 293 2375
18 750089 CCM Skvira Ivan 427 2368
19 750253 LGM Kozenko Tatyana 109 2348
20 759004 CCE Shchemelev Petr 266 2348
21 750070 CCE Yanushevsky Nikolay 187 2348
22 750222 CCE Bondarenko Yury 212 2331
23 750117 CCE Dailido Sergey 289 2326
24 750141 CCE Sutkalenko Dmitry 345 2323
25 750233 CCE Klim Anatoly 215 2314
26 149211 CCE Krutous Anatoly 423 2312
27 750176 Makeev Victor 247 2312
28 750197 CCM Zhdanenia Konstantin 193 2310
29 750226 CCE Naumenko Alexander 199 2308
30 750259 Maslakov Gennady 75 2305
31 750209 Tolstik Alexandr 235 2288
32 750034 CCE Matsukevich Vladimir 97 2273
33 750218 Khodoskin Dmitry 113 2267
34 750264 Bichik Aleksandr 40 2240
35 750244 Prokopenko Alexandr 83 2238
36 750211 Malkov Alexey 172 2230
37 750128 Saevich Yury 326 2217
38 750214 Bolenkov Vladimir 120 2152
39 750121 Rusak Alexandr 111 2103
40 750217 Beday Anatoly 81 2029
41 750182 Volkov Igor 90 2021
42 750232 Banshchikov Valery 159 1985
43 471850 Lysovsky V. 105 1944
44 750248 Duma Leonid 52 1859
45 750140 Ksenzov Petr 96 1819
46 750125 Khokhlova Galina 134 1775

№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750242 Astroukh Vitaly 43 2505
2 750087 SIM Blitsko Boris 302 2504
3 750227 SIM Ulasevich Sergei 200 2483
4 750235 SIM Malashenkov Alexei 298 2479
5 750046 SIM Shablinsky Mikhail 584 2462
6 750037 GM Lybin Dmitry 163 2456
7 750186 IM Shetko Leonid 280 2438
8 471878 IM Primakov Vasily 287 2429
9 750093 IM Rynkevich Sergey 280 2422
10 750229 IM Osipov Anatoly 267 2416
11 471926 Bulgakov Alexandr 45 2400
12 750213 CCM Agrafenin Andrey 119 2392
13 750083 SIM Dubko Vladislav 208 2390
14 750163 CCM Lemutov Igor 333 2388
15 750251 CCM Bakulin Yury 110 2385
16 750193 CCM Moskalyov Victor 210 2375
17 750091 CCM Visloguzov Vadim 291 2375
18 750089 CCM Skvira Ivan 414 2356
19 750253 LIM Kozenko Tatyana 103 2347
20 759004 CCE Shchemelev Petr 258 2347
21 750070 CCE Yanushevsky Nikolay 183 2341
22 750222 CCE Bondarenko Yury 205 2331
23 750117 CCE Dailido Sergey 285 2325
24 750233 CCE Klim Anatoly 212 2319
25 750141 CCE Sutkalenko Dmitry 338 2317
26 750197 CCM Zhdanenia Konstantin 181 2311
27 750226 CCE Naumenko Alexander 199 2308
28 750176 Makeev Victor 239 2307
29 149211 CCE Krutous Anatoly 413 2306
30 750259 Maslakov Gennady 71 2302
31 750209 Tolstik Alexandr 235 2288
32 750034 Matsukevich Vladimir 76 2272
33 750218 Khodoskin Dmitry 111 2271
34 750264 Bichik Aleksandr 33 2250
35 750244 Prokopenko Alexandr 83 2238
36 750128 Saevich Yury 317 2232
37 750211 Malkov Alexey 172 2230
38 750214 Bolenkov Vladimir 115 2164
39 750121 Rusak Alexandr 109 2096
40 750217 Beday Anatoly 81 2029
41 750182 Volkov Igor 87 1997
42 750232 Banshchikov Valery 158 1994
43 471850 Lysovsky V. 105 1944
44 750248 Duma Leonid 52 1859
45 750140 Ksenzov Petr 96 1819
46 750125 Khokhlova Galina 134 1775